سیستم عامل مقدماتی (ویندوز 7)مباحث مربوط به کتاب سیستم عامل مقدماتی از درس کاربر رایانه مشترک بین رشته های شاخه کاردانش می باشد.


1 فصل اول - بخش اول (رایگان) 00:18:11
2 فصل اول - بخش دوم (رایگان) 00:20:17
3 فصل اول - بخش سوم (رایگان) 00:26:27
4 فصل اول - بخش چهارم (رایگان) 00:11:59
5 فصل دوم- بخش اول (رایگان) 00:09:19
6 فصل دوم- بخش دوم (رایگان) 00:11:48
7 فصل دوم- بخش سوم (رایگان) 00:16:09
8 فصل سوم - بخش اول (رایگان) 00:16:57
9 فصل سوم - بخش دوم (رایگان) 00:20:41
10 فصل سوم - بخش سوم (رایگان) 00:22:24
11 فصل چهارم- بخش اول (رایگان) 00:19:54
12 فصل چهارم- بخش دوم (رایگان) 00:09:20
13 فصل پنجم (رایگان) 00:26:04
14 فصل ششم بخش اول (رایگان) 00:34:33
15 فصل ششم بخش دوم (رایگان) 00:10:26
16 فصل هفتم (رایگان) 00:22:52
17 فصل هشتم (رایگان) 00:09:04
18 فصل نهم (رایگان) 00:13:49
19 فصل دهم (رایگان) 00:04:15
20 فایل کتاب سیستم عامل (رایگان) 00:00:00
لیست نظرات
برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید.