کلاس ها

کد عنوان مدرس ثبت/بروز رسانی گروه قیمت
1 آموزش Word 2016 ایوب رمضانی 1397/11/7
1397/11/7
کامپیوتر/نرم افزار ها 15,000 تومان
2 آموزش Powe Point 2016 ایوب رمضانی 1397/11/8
1397/11/8
کامپیوتر/نرم افزار ها 15,000 تومان
3 آموزش Excel 2016 ایوب رمضانی 1397/11/8
1397/11/8
کامپیوتر/نرم افزار ها 15,000 تومان