جدید ترین کلاس ها

آموزش Powe Point 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:12:36
تعداد دانشجو: 0 نفر درحال برگزاری
آموزش Excel 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:12:23
تعداد دانشجو: 0 نفر درحال برگزاری
آموزش Word 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:29:19
تعداد دانشجو: 1 نفر درحال برگزاری

کلاس های تصادفی

آموزش Powe Point 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:12:36
تعداد دانشجو: 0 نفر درحال برگزاری
آموزش Excel 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:12:23
تعداد دانشجو: 0 نفر درحال برگزاری
آموزش Word 2016
مدرس: ایوب رمضانی 15,000 تومان
گروه: کامپیوتر/نرم افزار ها 00:29:19
تعداد دانشجو: 1 نفر درحال برگزاری